Увага, шановні автори! Вимоги оформлені у вигляді випливаючого списку. Для того, щоб перейти на потрібний Вам пункт, клікніть по ньому мишкою.

I. ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. 1.Вимоги до оформлення тексту

  1. - Шрифт – Times New Roman
  2. - Розмір шрифта – 14
  3. - Інтервал – 1
  4. - Поля документа – 20 мм
  5. - Мінімальна кількість сторінок – 10
  6. - Мова статті: англійська (статті попередньо подаються на розгляд наших редакторів українською або російською мовою, не залежно від того, чи будуть переводитися статті на англійську мову редакцією або самими авторами. Це підвищить шанс прийняття статей рецензентами).
 2. 2. Структура статті

  1. УДК

    

   НАЗВА СТАТТІ  УКРАЇНСЬКОЮ 

   Прізвище І. Б., Прізвище І. Б. ….  українською мовою

    

   НАЗВА СТАТТІ  РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

   Прізвище І. Б., Прізвище І. Б. …. російською мовою

    

   НАЗВА СТАТТІ   АНГЛІЙСЬКОЮ  МОВОЮ

   Прізвище І., Прізвище І. ….  англійською мовою

    

   Анотація українською мовою

   Ключові слова українською мовою

    

   Анотація російською мовою

   Ключові слова російською мовою

    

   Даний розділ представляє собою короткий анотований виклад дослідження і отриманих результатів (235-250 слів). Структура резюме передбачає наявність наступних смислових блоків:
   - назва об'єкта дослідження і виявлених в ході аудиту його основних недоліків;
   - опис підходу (методу, способу і т. п.), що дозволив (або дозволяє в перспективі) усунути дані (деякі) недоліки;
   - отриманий результат (в кількісному або якісному вираженні), з назвою суті виявлених резервів експлуатації/функціонування і т. п. об'єкта;
   - коротку авторську інтерпретацію отриманого результату (пояснення того, за рахунок чого очікується досягнення ефекту).

    

   1. Вступ

   Розділ «Вступ» повинен надати читачеві, який не володіє проблематикою вільно, всю необхідну довідкову інформацію, щоб стало зрозумілим актуальність наукового дослідження.

    

   2. Об'єкт дослідження та його технологічний аудит

   Розділ «Об'єкт дослідження та його технологічний аудит» повинен містити докладний опис об'єкта, який досліджується.
   Для області «технічних наук»: властивості, параметри, конструкція, принципова схема, технічні чи технологічні можливості і т. п.
   В кінці розділу необхідно описати характерні недоліки, які притаманні даному об'єкту в існуючих умовах експлуатації/функціонування.
   Для області «економічних наук»: будь-яка зарубіжна інновація (бізнес-модель), яка може бути застосована на вітчизняному підприємстві.

    

   3. Мета та задачі дослідження

   У розділі «Мета та задачі дослідження» на підставі виявлених недоліків об'єкта дослідження необхідно сформулювати мету дослідження та задачі, за допомогою яких ця мета може бути досягнута.

    

   4. Дослідження існуючих рішень проблеми

   У даному розділі повинен бути проведений аналіз існуючих способів подолання недоліків, характерних для даного об'єкта, (мінімум 10 джерел). Тобто на підставі даного розділу читач (вчений, виробничник, керівник) повинен скласти собі уявлення про існуючий досвід експлуатації/функціонування/обслуговування і т. п. об'єкта та досвіді усунення властивих йому реальних недоліків. При цьому кількість зарубіжних (по відношенню до України) джерел наукової періодики має становити не менше 70 % від усіх використаних джерел. (Примітка: прізвища та імена авторів джерел, які використовуються, безпосередньо в тексті не згадуються, в тексті достатньо посилань на їхні праці).

    

   5. Методи досліджень

   Розділ «Методи досліджень» повинен містити опис методів, методик, підходів і т. п., які були задіяні при дослідженні об'єкта.

    

   6. Результати досліджень

   У розділі «Результати досліджень» автори статті повинні привести результати досліджень (з використанням достатнього для розуміння графічного і табличного матеріалу) з акцентом на те, який результат був отриманий (в кількісному або якісному вимірі) або очікується при реалізації запропонованих автором ідей. Отриманий результат повинен супроводжуватися авторською інтерпретацією, тобто відповіддю на питання, чим можуть бути пояснені отримані результати.

   Наприкінці даного розділу необхідно вказати економічну доцільність проведених досліджень.

    

   7. SWOT-аналіз результатів досліджень
   В даному розділі потрібно вказати:
   Strengths (сильні сторони) - позитивна дія об'єкта дослідження на свої внутрішні чинники (наприклад, збільшення ККД обладнання призводить до збільшення продуктивності або застосування розрахунку економічного параметра сприяє скороченню грошових витрат).

   Чим це вигідніше в порівнянні з аналогами?
   - вартість;
   - тимчасові витрати;
   - оптимізація ваги/обсягу;
   - збільшення ККД/продуктивності;
   - збільшення швидкості обчислення/обсягу оброблюваної інформації.
   Weaknesses (слабкі сторони) - негативна дія об'єкта дослідження на свої внутрішні чинники (наприклад, великі енерговитрати або трудомісткість обчислення).

   Які негативні внутрішні фактори притаманні Вашому дослідженню/розробці?
   - збільшення енерговитрат/трудових ресурсів;
   - збільшення часу виробництва продукту;
   - збільшення вартості виробництва.
   Opportunities (можливості) - перспективи подальших досліджень (наприклад, вивчити можливі рішення проблеми високих енерговитрат або можливість застосування розрахунку одного економічного параметра до розрахунків інших економічних параметрів).

   Який прибуток/додаткові можливості може принести даний винахід (об'єкт дослідження) при його впровадженні на підприємстві?

   Чим може бути цікаво проведене дослідження для інших країн?

   Threats (загрози) - негативна дія на об'єкт дослідження зовнішніх чинників (наприклад, наявність закордонного обладнання-аналога з більш кращими параметрами або мінливі закони щодо економічної сфери вітчизняного виробництва).

   Які додаткові витрати понесе підприємство при впровадженні даного продукту (об'єкта дослідження)?
   Які аналоги даного об'єкта дослідження існують в світі? Чим вони кращі?

    

   8. Висновки

   У даному розділі висновки повинні відповідати поставленим задачам з розділу «Мета та задачі дослідження», тобто на кожну з поставлених задач повинно бути описано відповідне рішення, отримане в ході проведеного дослідження.

    

   9. Подяка (за наявності такої)

   Метою даного розділу є можливість подякувати всім людям, які внесли вклад в дослідження, але не можуть претендувати на авторство.
   Даний розділ є не обов'язковим і додається за бажанням автора.

    

   Література


   References

    

   Анотація англійською мовою

   Ключові слова англійською мовою

   (якщо Ви будете перекладати статтю англійською мовою через редакцію, то тут можна додати російський або український варіанти анотації та ключових слів)

    

   Відомості про авторів українською мовою 

    

   Відомості про авторів російською мовою 

    

   Відомості про авторів англійською мовою 

    

   Поштова адреса для відправки журналу, якщо Вам потрібен друкований примірник

 3. 3. Вимоги до назви статті

  1. - Не більше 10 слів
  2. - Не містить абревіатур
  3. - Строго відповідає змісту статті
 4. 4. Вимоги до української та російської анотацій

  1. - Не менш 235 слів
  2. - Не більше 250 слів
  3. - Не містить абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
 5. 5. Вимоги до ключових слів

  1. - Від 7 до 10 слів
  2. - Не містять абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
  3. - Подаються в називному відмінку
  4. - Розділені комами
 6. 6. Вимоги до оформлення рисунків

  1. - Перед рисунком у тексті обов'язково йде посилання на рисунок, яке повинно мати вигляд рис. 1, рис. 24, рис. 5, а
  2. - Рисунки повинні бути представлені у відмінній якості
  3. - Підпис рисунка має вигляд Рис. 1. Назва рисунка
  4. - Якщо на рисунку наведені залежність або графік, то в підписі до рисунку повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат
  5. - Якщо рисунок містить підрисунки (а, б, в), повинні бути пояснення до кожного з підрисунків
  6. - Розміри підписів на рисунках повинні відповідати розміру Times New Roman 14
  7. - Надписи на рисунках НЕ повинны бути жирними або нахиленими
  8. - Надписи на всих рисунках повинні бути виконані в одному стилі
 7. 7. Вимоги до оформлення таблиць

  1. - Шапка таблиці не містить порожніх клітинок

  2. - Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно!
  3. - Всі таблиці повинні бути розташовані вертикально
 8. 8. Вимоги до оформлення формул

  1. - Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType
  2. - Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2)–(4)
  3. - Формули повинні бути пронумеровані
  4. - Вирівнювання нумерації за правим краєм
  5. - Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак: якщо далі йде нове речення, то точка; якщо далі пояснення, то кома
 9. 9. Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

  1. - Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2–6]
  2. - Посилання повинні йти за чергою їх згадування в статті
  3. - На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково!
 10. 10. Вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література

  1. - Джерела оформляються згідно ДСТУ 8302:2015
  2. - Подивитися, як оформити посилання на джерело, розташоване на платформі OJS (посилання)
  3. - Джерел повинно бути не менше 10
  4. - У списку посилань повинно бути не менше 6 на іноземні джерела
  5. - У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів
  6. - Відсоткове співвідношення самоцитування - не більше 30 % (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи)
 11. 11. Вимоги до оформлення списку джерел у розділі References

  1. - Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно транслітерувати латинецею або, якщо у назви джерела є також англійська назва, написати її англійською
  2. - Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА
 12. 12. Вимоги до оформлення відомостей про авторів 

  1. Для кожного з авторів
  2. - ПІБ повністю
  3. - Звання, посада
  4. - Кафедра
  5. - ВНЗ
  6. - Адреса ВНЗ
  7. - e-mail
  8. - Контактний телефон
  9. - Кількість публікацій в українських виданнях (приблизна)
  10. - Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизна)
  11. - Індекс Гірша (Scopus або Google Академія)
  12. - Номер ORCID (обов'язково!)
 13. 13. Поштова адреса для відправки журналу (обов'язкова умова: одержувач та адреса повинні відповідади п. 6.2 Ліцензійного договору)

  Оформлення строго у відповідності з прикладом:
  Іванов Сергій Петрович
  Відділення Нової пошти №45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
  Контактний тел.: +38050-33-77-888
 14. 14. Після оформлення статті звіртеся з контрольним листом (завантажити)

 15. 15. Перш ніж надіслати статтю,ознайомтесь з вимогами, за якими оцінюють Вашу статтю наші рецензенти, та перевірте, чи відповідає Ваша робота цим вимогам (завантажити)

II. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Завантажити зразок з технічних наук (посилання)
 2. Завантажити зразок з економічних наук (посилання)

III. ПОДАЧА СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ

 1. Надати статтю до редакції Ви можете наступними способами:
 2. 1. Надіслати на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 3. 2. Подати статтю on-line за допомогою платформи OJS (Відкрита журнальна система) посилання
 4. 3. Прийти до редакції за адресою вул. Шатілова дача, 4, оф. 706, Харків
 5.  
 6. Важливо щоб Ваш рукопис був відформатований (оформлений за формальними ознаками і вимогам) для журналу, вимоги для авторів щодо оформлення рукопису можна подивитися на сайті журналу. Це значно прискорить процес прийому статті, так як редакції не доведеться відправляти назад Вам рукопис для повторного форматування. Це також може збільшити шанси на те, що Ваша стаття буде прийнята до публікації, так як Ви не пропустите матеріали, які потрібні для опублікування в журналі, а також редактори бачитимуть в Вас професіонала високого рівня.

   

  ПОРАДА: перш ніж писати проект Вашої статті, ознайомтеся з вимогами журналу, в який Ви збираєтеся подавати статтю. Це допоможе заощадити Вам багато часу, тому що Вам не доведеться переформатувати вже готову роботу під вимоги журналу.

   

  Перед відправкою рукопису переконайтеся, що:

  - Ви представили всі необхідні розділи в Вашій статті,

  - У Вашій статті немає проблем з граматикою і пунктуацією,

  - Ви надаєте всю запитувану контактну інформацію,

  - Всі рисунки і таблиці на місці і в належній якості,

  - Всі малюнки представлені в потрібній роздільній здатності,

  - Ви використовуєте правильний формат оформлення посилань,

  - Ви обумовиливсі конфлікти інтересів,

  - Отримано згоду від усіх співавторів.

   

  ПОРАДА: звіртеся з чек-листом (англ. Checklist) перед подачею рукопису (завантажити)

IV. РЕЦЕНЗУВАННЯ *

 1. Термін виконання 3–14 днів
 2. 1. Після того як Ви подасте статтю, вона буде відправлена на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування

  * Процедура рецензування має на увазі перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті (детальніше)

 3. 2. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити назад по електронній пошті
 4. 3. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на редагування

IV. РЕДАГУВАННЯ **

 1. Термін виконання 3–14 днів
 2. 1. Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування

  ** Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, правильність оформлення згідно з вимогами

 3. 2. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити статтю назад по електронній пошті
 4. 3. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документів

VI. ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

 1. - Один примірник статті в роздрукованому варіанті (підписаний на зворотній стороні останнього аркуша усіма авторами)
 2. - Рецензія, підписана доктором/кандидатом наук, який здійснюює дослідження за фахом автора(ів) і має за останні три роки не менш однієї публікації у виданнях, включених в Web of Science Core Collection та/або Scopus. Наприклад, Scopus ID: 6603955786. На рецензії повинна бути печатка, що завіряє підпис рецензента.
 3. - Ліцензійний договір. Підпис автора (авторів) має бути завірений печаткою відділу кадрів установи, де працює автор (автори) або печаткою факультету. Зразок додається (завантажити зразок)

   

  Для авторів, які не є громадянами України, необхідний ліцензійний договір, наведений за формою нижче.Підпис автора (авторів) має бути завірений печаткою відділу кадрів установи, де працює автор (автори) або печаткою факультету. Зразок додається (завантажити зразок)

 4.  

  Всі документи в роздрукованому вигляді відправляються на адресу редакції: вул. Шатілова дача, 4, оф. 706, Харків, 61145

VII. СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД РЕДАКЦІЇ

 1. Фахівці нашої редакції можуть допомогти Вам з оформленням статті:
 2. - Оформлення статті згідно з вимогами
 3. - Професійний технічний переклад анотації англійською мовою
 4. - Професійний технічний переклад статті англійською мовою
 5. - Оформлення списку літератури згідно ДСТУ
 6. - Оформлення списку літератури англійською мовою
 7. - Редактура рисунків
 8. - Підготувати для публікації ваші статті для інших українських та зарубіжних наукових видань

VIII. ОТРИМАННЯ ЖУРНАЛУ

 1. - Про вихід журналу в світ повідомляється на головній сторінці сайту журналу
 2. - Автори, які проживають в Харкові, забирають свій примірник журналу в редакції
 3. - Авторам з інших міст журнал відправляється Новою Поштою на адресу, вказану у ліцензійному договорі
 4. - Електронну версію журналу Ви можете побачити в архіві на нашому сайті (посилання)

 

 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию журнала "Технологический аудит и резервы производства",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"